E-Service
ระบบหนังสือราชการ A-MASS+
ระบบ E-Money
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ระบบสารสนเทศบริหารเพื่อการศึกษา
ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน
ระบบ E-Sar
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน
E-Covid 19 Report
ระบบ B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ
ระบบรายงานการรับนักเรียน
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
School Health HERO
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ระบบแจ้งเหตุ สถานศึกษาปลอดภัย
ห้องเรียน DLIT
ห้องเรียน DLTV
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน