คณะผู้บริหาร

นายถวิลวงษ์ ปินะสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898989807
อีเมล์ : tww1860@hotmail.com

นางหทัยวัลย์ บุญประสงค์
รก.ผอ./หัวหน้าสายชั้นระดับก่อนประถมศึกษา

นางสาวสุทธิลักษณ์ แข่งขัน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบรรชา จันทบาล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวทิพย์อาภา เชื้อพรมมา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ